Hírek

Evangelii Gaudium – P. Szabó Ferenc ismerteti Ferenc pápa apostoli buzdítását – 10. rész

comshalom

A közjó és a társadalmi béke
A Buzdítás negyedik fejezetének III. és IV. részében Ferenc pápa a közjó és a társadalmi béke kapcsolatát (217-237), illetve a társadalmi párbeszéd béketeremtő szerepét (238-258) világítja meg. Szent Pál a Galata-levélben (5, 22) a Lélek gyümölcseiről szólva így kezdi a felsorolást: „szeretet, öröm, békesség…” A pápa már hosszabban beszélt a szeretetről és az örömről, most a béke társadalmi szerepét fejtegeti.

A társadalmi béke nem pusztán az erőszak hiánya, az erőviszonyok mindig törékeny egyensúlyának gyümölcse. Hamis lenne az a béke is, amely igazolná az adott igazságtalan társadalmi rendet, elhallgattatva vagy megnyugtatva a szegényeket, hogy beletörődjenek helyzetükbe, tehát míg a gazdagok kis csoportja élvezi a jólétet, addig a szegények a túléléssel küszködnek. A jövedelem igazságos elosztása, a szegények szociális segítése és az emberi személy jogainak védelme feltétele az igazi társadalmi békének. (218-220)

Hogy építsük egy nép békéjét, az igazságosságot és a testvériséget, ahhoz a társadalmi helyzet kiértékeléséhez négy alapelv kell figyelembe vétele, alkalmazása szükséges az Egyház társadalmi tanítása szerint (Compendium 160-161): az emberi személy méltósága, a közjó, a szubszidiaritás és a szolidaritás elve. „Ezek az elvek általános és megalapozó jellegűek, így a társadalmi valóságot a maga összetett mivoltában tekintik, a közeli, közvetlen személyközi viszonyoktól kezdve a politika, a gazdaság és a jog által közvetített kapcsolatokig, a közösségek és csoportok viszonyaitól egészen a népek és nemzetek közötti kapcsolatokig.”

A következőkben (221kk) ezeket az általános alapelveket alkalmazza Ferenc pápa, hivatkozva a Zsinat tanítására, a Tanítóhivatal megnyilatkozásaira és az egyes világrészek, helyi egyházak püspöki karainak a saját konkrét helyzetükre vonatkozó útmutatásaira, hogy az új evangelizáláshoz irányelveket adjon. Éspedig ő maga is megfogalmaz konkrétabb kritériumokat:

1) az idő előbbre való, mint a tér, vagyis a fejlődési folyamatokat kell segíteni türelemmel a térbeli terjeszkedés helyett (utalás a jó mag és a konkoly példabeszédére, Mt 13, 24-30).

2) Az egység fontosabb, mint a konfliktus. A valós helyzetet, a feszültségeket, ütközéseket nem szabad eltusolni, figyelembe kell venni, de keresni kell az egyetértést, a szolidaritást, a megbékélést, a társadalmi barátságot az Evangélium szellemében, ahogy Krisztus, a „mi Békénk” (Ef 2, 14) megvalósította az egyetemes kiengesztelődést, egyesített Magában mindent: eget és földet, Istent és embert, időt és örökkévalóságot, testet és szellemet, személyt és társadalmat. (229).

3) A valóság fontosabb, mint az eszme (231kk). A valóság adva van, az eszmét kidolgozzuk; a kettő között feszültség van, de keresni kell köztük a párbeszédet. Ha az eszme elszakad a valóságtól, idealizmus, meddő nominalizmus keletkezik. Ellenkező esetben: manipulálják az igazságot, pl. politikusok vagy egyházi vezetők, akik aztán kérdezik, miért nem értik meg és követik őket. A szónak meg kell testesülnie az isteni Ige példájára: ez alapvető az evangelizálásban. Ez az inkulturáció problémája. Az egyháztörténelem tanulsága, szentjeink példája ebben segítségünkre lehet.

4) Az egész a rész felett áll (234kk). A globalizáció és a lokalizáció között is feszültség van. Figyelni kell az egyetemesre, a globalizálódásra, de ugyanakkor nem szabad feledni a személyes étékeket, helyi, sajátos nemzeti kultúrákat. Kerülni kell tehát a végleteket. Az egész több, mint a részek puszta összege. A modell nem a gömb, amelynek a részei egyenlő távolságra vannak a központtól, hanem a poliéder, sokszögű test amely megőrzi a részek eredetiségét. Így kell keresi a lelkipásztorkodásban az egységet a változatos sokféleség megőrzésével.

IV/IV. A társadalmi párbeszéd építi a békét (238kk). A zsinat Egyháza keresi a párbeszédet, hogy küldetését teljesíthesse, hogy az emberi személy fejlődését és a közjót is szolgálhassa: 1) az állammal, 2) a társadalommal (ez magában foglalja a párbeszédet a kultúrákkal és a tudományokkal), 3) más hívőkkel, akik nem tartoznak a katolikus egyházhoz. – Az Egyház hirdeti a „béke Evangéliumát” (Ef 6, 15), és kész együttműködni a nemzeti és nemzetközi hatóságokkal a béke építésében. Az új evangelizálásban minden megkeresztelt részt vesz mint a megbékélés eszköze, hiteles tanúságot tesz a kiengesztelődött életről.

Ferenc pápa ezután részletesen kitér a párbeszéd főbb területeire, mindig idézve a II. vatikáni zsinat tanítását, pápai körleveleket és más egyházi megnyilatkozásokat. Itt most csupán felsorolásra szorítkozhatunk.
– Párbeszéd a hit, ész és a tudományok között (242-243),
– Ökumenikus párbeszéd (244-246);
– Kapcsolat a zsidósággal (247-249),
– Vallásközi párbeszéd (250-254),
– Társadalmi párbeszéd a vallásszabadság összefüggésében (255-258).

Vatikáni Rádió honlapjáról


Comentários

Aviso: Os comentários são de responsabilidade dos autores e não representam a opinião da Comunidade Shalom. É proibido inserir comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem os direitos dos outros. Os editores podem retirar sem aviso prévio os comentários que não cumprirem os critérios estabelecidos neste aviso ou que estejam fora do tema.

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *.

Az email címet nem tesszük közzé.